Games similiar to Konie i kucyki: Akademia jazdy konnej:

My Horse and Me 2
Petz: Horsez 2

Konie i kucyki: Akademia jazdy konnej [PC]

game lang
English

Game genre: party game

Developer: dtp young entertainment

Publisher: dtp AG / Anaconda